Bakıcı veya Yardımcı Arıyorsanız Hemen Ücretsiz İlan Verin! İlan Ver

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SÖZLEŞME

Gezer Grup İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık Tic.A.Ş. (“bakicibul.net” olarak da anılacaktır) ile İş Ortağı, aşağıdaki şartlarla sanal ortamda işbu Mesafeli Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin yapılması konusunda anlaşmışlardır.

 

1.     TARAFLAR:

1.1.  Hizmet Sahibi:

 

Unvanı     : GEZER GRUP İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK      

 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres       : 

Şirinevler Mah.Fetih 1.Sok. No:1-3 Daire:6 Bahçelievler/İSTANBUL

 

Telefon    : 

(0212) 452 16 04

E-mail      : info@bakicibul.net

1.2.  İş Ortağı:

 

Adı-Soyadı/Unvanı: #adsoyad#

 

Adres: #adres#

 

Telefon: #telefon#

Email: #eposta#

2.     KONU

:

İşbu sözleşmenin konusu, Bakicibul.net’in internet sitesi üzerinden İş Ortağının siparişini verdiği ve aşağıdaki belirtilen nitelikleri ve satış bedelini haiz hizmetin satışını ve Sözleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Hizmet, İş Ortağının belirtilen şartlar dahilinde ihtiyacı olan iş gücünün temini amacıyla Bakicibul.net internet sitesi üzerinden iş ilanı verilmesi, doping hakkı satın alınması ve aday veri tabanına ulaşılmasına ilişkindir.

3.     HİZMET:

Hizmetin süresi, bedeli, çeşidi ve miktarı, Bakicibul.net internet sitesi üzerinde ve aşağıdaki belirtildiği gibidir. İş Ortağı tarafından aşağıdaki bilgiler onaylanmıştır.

#paket-icerigi#

4.HİZMET SÜRESİ:

Hizmet, İş Ortağı tarafından iptal edilmediği ve İş Ortağının Sözleşme’ye aykırılığı olmadığı müddetçe, bu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen süre boyunca verilmeye devam edecektir.

5.   MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1.  

İş Ortağı, sözleşmeye konu hizmetin niteliği, satış bedeli, ödeme şekli konularında Bakicibul.net’te bulunan bilgileri ve sözleşmedeki bilgileri okuyup anladığını ve elektronik ortamda gerektiği gibi onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

5.2.  

İş Ortağı sözleşme kapsamında vereceği her bir ilanın yalnızca bir pozisyona ilişkin olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3.  

İş Ortağı, işbu hizmet kapsamında ulaştığı adaylara ilişkin bilgileri, 3. kişilerle paylaşmama ve gizliliğini korumakla yükümlüdür. İş Ortağı aday veri tabanı ve içeriğinde bulunan bilgileri sözleşme amacı dışında kullanmamakla yükümlüdür. İş Ortağı’nın bu yükümlülüklere aykırı davranması halinde Bakicibul.net, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu halde, İş Ortağı sözleşme bedelinin iadesini talep edemeyeceğini ve Bakicibul.net’in telafisi güç zararının oluştuğunu kabul ve taahhüt eder.

 

5.4.  

Bakicibul.net’in sözleşme şartları ile ilgili olarak her zaman kısıtlama ve değişiklik yapma hakkının bulunduğunu İş Ortağı peşinen ve gayrikabil-i rücu olarak kabul ve taahhüt eder.

5.5.  

Bakicibul.net’in satın alınan hizmet ile ilgili olarak ek sözleşme talep edebileceğini, İş Ortağı ise ek sözleşmenin kendisi tarafından imzalanmaması durumunda hizmet talebinde bulanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6.  

İş Ortağı, ilan edeceği pozisyonlar ve profilindeki her türlü hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden münferiden sorumludur. Ayrıca İş Ortağı, yayınlayacağı tüm ilan içeriklerinin yürürlükte olan mevzuata uygun olarak düzenlenmesinden, firma adını ve ticari ünvanını açıkça ve doğru bir şekilde belirtmekten bizzat ve tek başına sorumludur. İşbu Sözleşme’ye konu firma profili, firmanın adı ve ticari unvanı ve ilan içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı İş Ortağı olup, bu konuda Bakicibul.net’in hiçbir sorumluluğu olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7.  

İş Ortağı işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, Bakicibul.net’in bu nedenle uğradığı zararı tazminle mükelleftir. Bakicibul.net tarafından bu nedenle idari para cezası, ve sair her ne nam altında olursa olsun ceza veya tazminatların ödenmesi halinde, Bakicibul.net’in İş Ortağı’na rücu hakkı olup, İş Ortağı ilk yazılı talepte Bakicibul.net’e derhal ve tüm ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

5.8.  

Sözleşme konusu hizmet, İş Ortağı’na özel olarak sunulmaktadır. İş Ortağı bu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.     SÖZLEŞME BEDELİ:

6.1.  

Sözleşme bedeli, KDV dahil #tutar# TL'dir.

6.2.  

Ücretin, sözleşmeye konu hizmetin verilmesinden önce ödenmesi zorunludur. İş Ortağı ödeme yapılmadan hizmetin verilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

6.3.  

Sözleşme bedeli, Bakicibul.net internet sitesi üzerinden banka kartı / kredi kartı ile yapılacaktır.

 

6.4.  

Sözleşme bedelinin, Bakicibul.net’e herhangi bir sebeple aktarılmaması veya aktarılamaması durumunda, Bakicibul.net’in sözleşme konusu hizmeti verme yükümlülüğü yoktur.

7.     BEDEL İADESİ ve CAYMA HAKKI:

7.1.  

İş Ortağı Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın hizmete konu ilanı 365 gün içerisinde Bakicibul.net sitesi üzerinde yayınlanmamışsa, iş ortağı bedelin iadesini talep edebilir.

 

7.2.  

Sözleşmenin ifası elektronik ortamda ve anında gerçekleşmektedir. Niteliği gereği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Yönetmelik 8. Maddesi ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesi uyarınca da İş Ortağı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır ve İş Ortağına iadesi mümkün değildir.

8.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

8.1.  

Taraflar işbu Sözleşme’nin ifası kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Hakkındaki Kanun’dan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. İş Ortağı bu yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle uğranılan zararı tek başına karşılamakla yükümlüdür. İş Ortağının mezkur kanuna aykırılıklarından Bakicibul.net sorumlu değildir.

 

8.2.  

İş Ortağı, hizmetin ifası sürecinde edinmiş olduğu kişisel verileri sadece iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla işe alım süreciyle sınırlı olarak ve mevzuata uygun bir şekilde işleyebilir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Hakkındaki Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yasal haller dışında, İş Ortağı mezkur bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşamaz ve yurtdışına aktaramaz. İş Ortağı bu yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle uğranılan zararı tek başına karşılamakla yükümlüdür.

 

8.3.  

İşe alımın gerçekleşmesi durumunda, İş Ortağı gerekli bilgileri veri sahibi kişiden doğrudan talep etmekle yükümlüdür. İşe alımın tamamlanması durumunda, Bakicibul.net aracılığı ile elde edilen bilgiler, hiçbir suretle İş Ortağı tarafından işlenemez ve kullanılamaz. İşe alımın tamamlanması sonrasında, kişisel verilere ilişkin mevzuata aykırılık durumlarından iş ortağı tek başına sorumludur.

 

8.4.  

Sözleşme’nin tarafları aralarında paylaşılan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini engellemek ve hukuka uygun olarak saklanması için mevzuat uyarınca gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri uygulamayı gayrikabil-i rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.     GİZLİLİK:

9.1.  

Sözleşme tarafları, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ifası sürecinde öğrendiği bilgilerin sır/gizli bilgi niteliğinde olduğunu kabul eder. Yasal zorunluluklar dışında bu bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve aksi her türlü davranıştan kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

 

9.2.  

İşbu Sözleşme sona ermesinden ve sona erme sebebinden bağımsız olarak, gizlilik hükümleri, taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

10. TEBLİGAT :

Tarafların yazılı bildirimde bulunmadıkça yukarıda belirtilen adresleri yasal tebligat adresi olup Sözleşme’ye dayalı olarak yapılacak tüm bildirimlerin yazılı şekilde tebligat adresine bildirilmesi gerektiğini taraflar kabul ve taahhüt eder.

11. UYUŞMAZLIK:

İşbu Sözleşme sebebiyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme sebebiyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Bakicibul.net’in sunucularında veya veritabanında bulunan kayıtların, Bakicibul.net’e ait ticari defterlerin, kayıtlar, bilgisayar kayıtları ve diğer tüm evraklar kesin delil niteliğinde olduğun Taraflar kabul ve beyan eder.

12. SÖZLEŞME TARİHİ VE YÜRÜRLÜK:

İşbu sözleşme #tarih# tarihinde düzenlenmiştir. İşbu Mesafeli Sözleşme İş Ortağı’nın, hizmet bedelini kredi kartı yada EFT/Havele ile  ödeme yaptığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin devamı süresince yürürlükte kalır. Mesafeli Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde Taraflarca hiçbir bildirime gerek kalmaksızın işbu Sözleşme de kendiliğinden sona erer.

HİZMET VEREN: İŞ ORTAĞI:

 

GEZER GRUP İNSAN KAYNAKLARI  

 

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC.A.Ş.

Başarıyla bilgilerinizi güncellediniz